UBEZPIECZENIA PRYWATNE  
Kalkulacja składki – NNW Edukacja
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Zakres ubezpieczenia
Dostępne warianty ubezpieczenia Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5
Świadczenie Wysokość świadczenia w PLN
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 14 000 32 000 42 000 50 000 60 000
Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku: zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, nieszczęśliwego wypadku, w tym: złamania, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, oparzenia, pogryzienia, użądlenia, porażenia prądem, piorunem 10 000

100 PLN
za 1%
20 000

200 PLN
za 1%
30 000

300 PLN
za 1%
40 000

400 PLN
za 1%
50 000

500 PLN
za 1%
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji 1 000 3 500 6 000 6 000 6 500
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania 2 000 4 000 6 000 7 000 7 500
Ochrona na terenie całego świata TAK TAK TAK TAK TAK
Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na tzw. zielonych szkołach TAK TAK TAK TAK TAK
Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i poza szkołą TAK TAK TAK TAK TAK
Świadczenia typu assitance na terenie Polski – organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów TAK TAK TAK TAK TAK
Liczba ubezpieczanych dzieci
Podaj liczbę ubezpieczanych dzieci:
Dane pierwszego ubezpieczanego dziecka
Kod pocztowy miejsca zamieszkania dziecka:
Placówka, do której uczęszcza dziecko:
Wariant ubezpieczenia – zgodnie z tabelką w sekcji „Zakres ubezpieczenia” powyżej:
Dane drugiego ubezpieczanego dziecka
Kod pocztowy miejsca zamieszkania dziecka:
Placówka, do której uczęszcza dziecko:
Wariant ubezpieczenia – zgodnie z tabelką w sekcji „Zakres ubezpieczenia” powyżej:
Dane trzeciego ubezpieczanego dziecka
Kod pocztowy miejsca zamieszkania dziecka:
Placówka, do której uczęszcza dziecko:
Wariant ubezpieczenia – zgodnie z tabelką w sekcji „Zakres ubezpieczenia” powyżej:
Dane czwartego ubezpieczanego dziecka
Kod pocztowy miejsca zamieszkania dziecka:
Placówka, do której uczęszcza dziecko:
Wariant ubezpieczenia – zgodnie z tabelką w sekcji „Zakres ubezpieczenia” powyżej:
Dane piątego ubezpieczanego dziecka
Kod pocztowy miejsca zamieszkania dziecka:
Placówka, do której uczęszcza dziecko:
Wariant ubezpieczenia – zgodnie z tabelką w sekcji „Zakres ubezpieczenia” powyżej:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę