UBEZPIECZENIA PRYWATNE  
Kalkulacja składki – Ubezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznych
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Podaj wartość instalacji fotowoltaicznej (PLN):
Ubezpieczenie instalacji na wypadek szkód powstałych w wyniku zdarzeń
losowych (PLN):
Ubezpieczenie instalacji ze względu na szkody powstałe wskutek przepięcia (PLN):
Ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych wraz z instalacjami od ryzyka
kradzieży (PLN):
Ubezpieczenie od dewastacji urządzeń fotowoltaicznych znajdujących się na zewnątrz budynku (PLN):
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę